ĐĂNG NHẬP  
image banner
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

HUYỆN ỦY

TT HUYỆN ỦY

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bùi Thanh Bảo

Bí thư

0915490146

2

Phan Sỹ Cường PBT Thường trực 0916039969

 

 

BAN TỔ CHỨC

1

Đào Ngọc Sơn

Trưởng Ban

0919524646

2

Nguyễn Tú Hương

Phó Trưởng Ban

 0915255215

3

Nguyễn Xuân Bắc

Phó Trưởng Ban

0918106525

4  Nguyễn Văn Đông Chuyên viên0943314678
  

 

BAN TUYÊN GIÁO

1

Nguyễn Xuân Thắng

Trưởng ban

0916446176

2

Lê Thúc Đồng

Phó Trưởng Ban

  0948928610

3

Hoàng Văn Minh

Phó Trưởng Ban

0945011185

4

Trần Minh Phúc

Chuyên Viên

0916580929

5

Nguyễn Thị Phương Hảo

Chuyên Viên

0912842012

ỦY BAN KIỂM TRA

1

Đặng Bá Hùng

Chủ nhiệm

0914266410

2

Nguyễn Văn Bình

P.Chủ nhiệm

0919175962

3

Nguyễn Ánh Hồng Ủy Viên 0943313777

4

Vũ Thị Thương Cán bộ 0945898938

 

BAN DÂN VẬN

1

Vũ Thị Thanh Hương

Trưởng Ban

0919716768

2

Nguyễn Thế Sơn

Phó Trưởng Ban

0916078067

3

Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên

0943492678

4

Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên

0825059100

5

Trần Thị Việt Anh

Chuyên viên

0949301676

VĂN PHÒNG

1

Đinh Xuân Công

 P.Chánh phụ trách0915126962

 

Chu Quang Hội

P.Chánh văn phòng

0918025306

2

Nguyễn Duy Tân

P.Chánh văn phòng

0919536778

3

Nguyễn Thị Hải Yến

Văn thư

0947008193

4

Lê Văn Thanh

Kế toán

0912334779

5

Phan Thúc Sơn

Cơ yếu CNTT

0914768387

6

Nguyễn Cảnh Tuấn

Lái xe

0918024836

HĐND, UBND HUYỆN

HĐND

1

Bùi Thanh Bảo

Chủ tịch

0915490146

2

Lê Thị Thêu

P.Chủ tịch

0983037477

3

Vi Hồng Sơn

Trưởng ban kinh tế

0916794735

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1

Phan Văn Giáp

Chủ tịch

0919524648

2

Nguyễn Văn Hoa

P.Chủ tịch

0976346668

3

Phạm Hồng Sơn

P.Chủ tịch

0912435579

4

Nguyễn Văn Thực

P.Chủ tịch

0946132288

VĂN PHÒNG HĐND - UBND

1

Nguyễn Viết Hòa

Chánh Văn phòng

0912341369

2

Đặng Thiên Tài

P.Chánh Văn phòng

0987589678

3

Nguyễn Văn Dũng

P.Chánh Văn phòng

0945057567

PHÒNG NỘI VỤ

1

Bùi Đức Hồng

Trưởng phòng

0919525628

2


Nguyễn Bá Cường

Chu Văn Lợi

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0915236338

0915228088

THANH TRA

1


Nguyễn Văn Thanh

Chánh Thanh tra

0914497156

2

Trần Văn Vinh

P.Chánh Thanh tra

0916955608

PHÒNG TN - MT

1

Vương Đình Quang

Phụ trách phòng

                            0945263813

2

Trương Thị Hải

Phó Trưởng phòng

0912385227

3

Thái Doãn Hiệp

Phó Trưởng phòng

0919616523

PHÒNG VH - TT

1

Hoàng Xuân Hạnh

Trưởng phòng

0912467829

2

Nguyễn Thị Hòa

Phó Trưởng phòng

0946233306

3

Lê Đức Thành

Chuyên viên

0962450736

4

Trần Thị Hương

Chuyên viên

0919651222

PHÒNG NN&PTNT

1

 

Lê Viết Quý

Lê Ánh Dương

 

Trưởng Phòng

Phó Trưởng phòng

0912970616

0943113306

2

Đặng Thị Vân

Phó Trưởng phòng

0948151134

 

Vũ Thị Lĩnh Phó Trưởng phòng 0945887179

PHÒNG TC - KH

1

Nguyễn Viết Đức

Trưởng phòng

0912448268

2

Nguyễn Trọng Lợi

Nguyễn Hồ Phước

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0914573262

0984545888

3

NguyễnThủy Ngân

Lê Thị Phương

Nguyễn Đăng Vị

 

Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên

 

                           0855992626

                            0916204656

                            0984104105

PHÒNG KT&HT

1

Vy Văn Quang

Trưởng phòng

0914927123

  

3

Tô Anh Dũng

Phó Trưởng phòng

0946159712

PHÒNG LĐTB&XH

1

Đặng Ngọc Thân

Phó Trưởng phòng

0946079696

2

Cao Thị Thu Hiền

Võ Thị Thanh Đàn

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

 

0919428276

0947206678

 

PHÒNG Y TẾ

1

Vũ Anh Tuấn

Trưởng phòng

0943598558

PHÒNG DÂN TỘC

1

Đinh Xuân Lãm

Trưởng phòng

0949284009

  

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Phan Trung Ấn

Đậu Trường Sơn

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

0919525037

0946437888

2

Vũ Thị Hiền

Chuyên viên

0915783049

3

Cao Xuân Hà Cán bộ biệt phái                             0946116810

PHÒNG GD&ĐT

1

Hoàng Đình Sơn

Trưởng phòng

0912884575

3

Nguyễn Xuân Nam

P.Trưởng phòng

 

4

Phạm Tân Phương

P.Trưởng phòng

0912135686

5

Nguyễn Duy Nam

Chuyên viên

0834899555

6

Trần Thị Hoa

Văn thư

0943278783

7

Trần Thị Nga

Kế toán

0914215097

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1

Nguyễn Tất Hải

Giám đốc

0912051196

CHI CỤC THỐNG KÊ

1

Nguyễn Cảnh Hồng

Chi cục trưởng

0972947219

2

Cao Thị Mỹ Hà

Cán bộ

0961093099

3

Nguyễn Tuấn Hoài

 

Cán bộ 

0913380577

VĂN PHÒNG ĐK QSD ĐẤT

1

                Nguyễn Bá Thức

P.Giám đốc

0912448268

2

Nguyễn Công Duy

 Viên chức Cấp giấy

0917890136

3

Nguyễn Văn Tuấn Viên chức Cấp giấy                             0943571265

4

Hoàng Ngọc Quý

Viên chức cấp giấy 0919503679

5

Nguyễn Thị Hải Yến

Viên chức cấp giấy 0919114456

6

Phạm Thị Hương

Viên Chức cấp giấy 0946194678

7

Vương Huệ Nhật

Viên chức cấp giấy 0854059193

8

Nguyễn Xuân Tân

Viên chức cấp giấy                             0988129444

9

Vũ Thị Sang

Hợp đồng lưu trữ 0969911756

 

BQL RỪNG PHÒNG HỘ

1

Cao Tiến Hạnh

Trưởng ban

0912.448.895

2

Đinh Văn Hải

Phó Trưởng Ban

0915.099.448

TRUNG TÂM VĂN HÓA

1

Bùi Gia Lý

Giám đốc

0934519567

2

Trần Xuân Phương

P.Giám đốc

0986009866

3

Dương Trọng Hùng

P.Giám đốc

0945491639

4

Nguyễn Thị Thương

P.Giám đốc

0919416972

5

Phạm Thị Lan Anh

Văn Thư

0825006278

LĐLĐ

1

Trần Kiên Cường

Chủ tịch

0918538178

2

Trần Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

0918025187

3

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó Chủ tịch

0943113299

4

Bùi Thị Thu Thảo

Kế toán

0966697724

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

1

Nguyễn Hải Thương

Giám đốc

0914.840.666

2

Trần Thị Kim Liên

P.Giám đốc

0123.915.546

3

Nguyễn Thạc Đồng

P.Giám đốc

0981.064.258

4

Văn Phòng

 

02383.971.588

NGÂN HÀNG CSXH

1

Phan Thanh Tú

Giám Đốc

0912411683

2

Cao Trường Dinh

P.Giám đốc

0919536478

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG

1

 

Giám đốc – Kinh doanh

 

2

Nguyễn Văn Thanh

Giám Đốc kỹ thuật

0912008267

3

Nguyễn Văn Chiến

P.Giám đốc kỹ thuật

0942362226

KHỐI ĐOÀN THỂ, CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

HỘI LHPN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Anh Trâm

Chủ tịch

0913178667

2

Nguyễn.T.Thanh Hương

Phó Chủ tịch

0919716768

3

Lê Thị Mai Hà

Phó Chủ tịch

0942929353

UBMTTQ

1

Lê Thanh Toàn

P.chủ tịch trực

0915238000

2

Lang Thị Phương

Phó Chủ tịch

0915238000

3

Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên trực

0943532477

HỘI NÔNG DÂN

1

Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch

0982970225

2

Thái Văn Ngân

Phó Chủ tịch

             0919537858             

3

Nguyễn Quang Long

Chuyên viên

0943109355

HUYỆN ĐOÀN

1

Hoàng Thị Trang

Bí thư

0919049869

2

Đặng Thị Quý

P.Bí thư

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

1

Nguyễn Văn Thắng

Phó Chánh án

0919230563

3

Đặng Xuân Hoan

Phó Chánh án

0932399869

4

Trần Thị Hồng Vân

Phó Chánh văn phòng

0917224 383

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

1

Nguyễn Ngọc Mạnh

Viện trưởng

0912574739

2

 

 

CÔNG AN

1

 Cao Thanh Hải

Trưởng Công an

 

2

Trần Hưng Sinh 

P.Trưởng Công an

             0912973827             

3

 

4

Hoàng Lê Anh

P.Trưởng Công an

0948386333

5

Hồ Xuân Huyền

P.Trưởng Công an

0983455662

6

Nguyễn Văn Thuận

P.Trưởng Công an

0915039797

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

1

Trần Hoàng Nhật

Chỉ Huy Trưởng

0983793220

2

Nguyễn Tiến Dụng

Chính trị viên

0969917666

  

4

Lê Thanh Kiên

P.Chỉ huy trưởng

0984155270

5

Lê Tiến Dũng

Phó Chính trị viên

0966177678

TRUNG TÂM Y TẾ

1

Thái Hải Đăng

Giám đốc

0914266511

2

Hoàng Văn Sâm

Phó Giám đốc

01279360567

3

Trương Văn Đức

Phó Giám đốc

0945592333

4

Nguyễn Viết Xuân

Phó Giám đốc

0915327143

5

Hoàng Việt Phương

TP hành chính

0944343808

6

Nguyễn.T.Thu Sương

Văn Thư

0966196825

CÁC XÃ, THỊ TRẤN

UBND THỊ TRẤN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan Huy Hoàng

BT ĐU-CTHĐND

0916127549

2


Nguyễn Công Trung

CT.UBND

             0913104575             

3

Trần Quốc Hoàn

PCT HĐND

0945398345

4

Tăng Thị Hồng Nhung

PBT Đảng ủy

0917757998

5

Phạm Văn Thái

CT UBMTTQ

0932399456

6

Nguyễn Công Chương

CT Hội CCB

0852856440

7

Phan Thị Hải Hà

CT Hội LHPN

0948639555

8

Phan Tiến Dũng

PCT UBND

0945736567

9

Hoàng Văn Hiệp

Trưởng Công an

0943822368

10

Hoàng Văn Thắng

CHT Ban CHQS

0966697586

11

Thái Bình Long

VP HĐND-UBND

0949193560

12

Nguyễn Thị Minh Huệ

VP ĐU-Thống kê

0914497156

13

Nguyễn T. Mai Phương

Tư pháp-Hộ tịch

0888627688

14

Lê Văn Lệ

Tư pháp-Hộ tịch

0948250108

15

Thái Khắc Bình

ĐC- Đất đai

0916235525

16

Nguyễn Thị Nho Tình

Kế toán

0913223775

17

Trần Thị Bích Phượng

Tài Chính

01252393790

18

Nguyễn.T.Thủy Chung

VH-CS

0919525001

19

Nguyễn Tiến Dũng

VH-TT

0888616777

20

Phạm Thị Vân

Địa chính

0886516327

21

Trần Thị Linh

Bí thư đoàn

0913096071

22

Lê Thị Thúy Hằng

CT Hội nông dân

0948005345

UBND XÃ KỲ TÂN

2

Trịnh Huy Toàn

CT UBND

0915488962

3

Trần Văn Đông

Bí thư Đảng ủy

0946463666

4

Nguyễn Ngọc Tuyền

PCT UBND

0985287445

5

Nguyễn Thị Thanh Tâm

PCT UBND

0944676556

6

Trần Đức Minh

CT UBMTTQ

0916937455

7

Hoàng Đình Hạnh

CT Hội CCB

0983513880

8

Lê Đình Tâm

Phó bí thư trực Đảng

0915325505

10

Trần Công Dũng

CT Hội ND

0975019727

11

Lê Văn Hòa

CT CCB

0979598468

12

Nguyến Khắc An

CHT Ban CHQS

0944494196

13

Nguyễn Thị Thảo

VP-TK

0947465548

14

Nguyễn Thị Thủy

VP-TK

0915533585

15

Nguyễn Cảnh Long

TC-KT

0919533268

16

Nguyễn Thị Liễu

TC-KT

0942572655

17

Đặng Quang Nguyên

ĐC-Nông nghiệp

0946321567

19

Thái Khắc Toàn

Tư pháp - Hộ tịch

0975015829

20

Đặng Thi Quỳnh

Địa chính – Xây dựng

0978391094

21

Nguyễn Thị Anh

Tư pháp - Hộ tịch

0385757798

22

Trần Văn Tài

VH-XH

0916971247

23

Đoàn Thị Thanh Tâm

VH-XH

0943322744

UBND XÃ TÂN LONG

1

Nguyễn Đức Nhân

Bí thư Đảng ủy

0941711974

2

Võ Song Quyền

PBT ĐU- CT UBND

0974220268

3

Nguyễn Thị Hải Lý

Phó BT Đảng ủy

01655619486

4

Trương Văn Hiền

PCT HĐND

0973681360

5

Trần Văn Tình

PCT UBND

01665946997

6

Nguyễn Đậu An

CT UBMTTQ

0936234171

7

Ngô Xuân Bình

CT Hội CCB

0932222687

8

Lê Thanh Dần

CT Hội LHPN

01663664162

9

Nguyễn Đức Trọng

CT Hội ND

0967341887

10

Nguyễn Huyền Trang

PBT Đoàn

0396943251

11

Phan Thanh Phượng

VP-UB

0975978132

12

Nguyễn Thanh Bình

VP-TK

0984875385

13

Hoàng Thị Sương

TC-KT

01232322868

14

Bạch Thị Huệ

TC-KT

01669198303

15

Phạm Thị Huyền

VH-CS

0978254251

16

Nguyễn Thanh Tùng

VH-XH

0989736613

17

Trần Thị Thiển

Địa chính - NN - MT

0962723687

18

Nguyễn Châu Phong

Địa chính - XD

0962430234

19

Lương Thanh Sơn

CHT Ban CHQS

01663664297

20

Nguyễn Văn Trung

Phụ trách Công an xã

0965340115

21

Trần Thị Yến

Tư pháp - hộ tịch

01649746577

UBND XÃ KỲ SƠN

1

Võ Văn Quyết

Bí thư Đảng ủy

0988540225

2

Nguyễn Văn Thọ

Chủ tịch

0362657757

3

Lê Văn Định

Phó bí thư Đảng ủy

0919536089

4

Nguyễn Công Hùng

Phó Chủ tịch UBND

0936203278

5

Trịnh Văn Giang

CT UBMTTQ

0961127520

6

Nguyễn Văn Hùng

Phó CT UBND

0912673393

7

Chu Quốc Tế

Chủ tịch Hội CCB

0914576323

8

Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

Chủ tịch Hội LHPN

0934696178

9

Nguyễn Công Khương

Chủ tịch Hội ND

0919647387

10

Hồ Hữu Hải

CHT Ban CHQS

0913283117

11

Nguyễn Văn Tuấn

Phó CT HĐND

0915613133

12

Dương Thị Bình

VP UBND

0979963217

13

Nguyễn Thị Mai Liên

VP-TK

0949236678

14

Nguyễn Thị Hoa Phượng

Tài chính

0912256679

15

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán

0917508676

16

Nguyễn Hữu Toàn

Địa chính - XD

0947177905

17

Trần Thị Thương

Địa chính - NN

0975889216

18

Dương Văn Kiện

Địa chính - GT - TL

0968375345

19

Mai Thị Lan Anh

VH-CS

0915345619

20

Vũ Xuân Việt

Văn hóa - TT

0914420942

21

Bùi Thị Thu Hòa

Tư pháp - Hộ tịch

0948104439

22

Võ Văn Giáp

Tư pháp - Hộ tịch

0941532356

23

Nguyễn Lê Anh Tuấn

Bí thư đoàn xã

0962970345

UBND XÃ NGHĨA PHÚC

1

Tạ Quang Tính

Bí thư Đảng ủy

0982972132

2

Nguyễn Minh Đức

PBT Đảng ủy

0962879242

3

Đặng Xuân Nam

Chủ tịch UBND

0963915357

4

Nguyễn Văn Hòa

PCT HĐND

0969522138

5

Nguyễn Văn Trung

CTMT TQ

0973730238

6

Lê Văn Ánh

PCT UBND

0985373208

7

Phan Thanh Lập

Chủ tịch ND

0979158775

8

Nguyễn Văn Hồng

Chủ tịch Hội CCB

03869693977

9

Nguyễn Thị Hợi

PCT UBND

0962629234

10

Trần Kim Tuyến

Bí thư Đoàn

0977763737

11

Nguyễn Thanh Hải

Văn phòng UBND

0945544063

12

Đặng Thị Hằng

Văn phòng - TK

0901777792

13

Nguyễn Cảnh Mạnh

Xã đội trưởng

0975581288

14

Phan Đức Thọ

Trưởng Công an

0973575678

15

Nguyễn Sư Hải

Tài chính - Kế toán

0984937818

16

Nguyễn T.Hiền Lương

Tài chính - Kế toán

01682203019

17

Nguyễn Minh Lương

Tư pháp - Hộ tịch

0365757009

18

Lê Xuân Hải

Tư pháp - Hộ tịch

0941209569

19

Nguyễn Quốc Điệp

Văn hóa - Xã hội

0975840940

20

Hoàng Thị Tâm

Văn hóa - Xã hội

01678535678

21

Nguyễn Chí Hậu

Văn hóa - Xã hội

01678649829

22

Trương Văn Tùng

Địa chính - XD-MT

0961406968

23

Nguyễn Khánh Toàn

Địa chính - XD-MT

01673838527

24

Nguyễn Thị Dung

CT HLHPN

0987444515

UBND XÃ NGHĨA ĐỒNG

1

Phan Đăng Thi

Bí thư Đảng ủy

0942705906

2

Võ Duy Hiển

Chủ tịch UBND xã

0985336737

3

Trần Văn Trung

CT UBMTTQ

0986662170

4

Trần Đình Hướng

CT hội nông dân

01647960243

5

Trịnh Xuân Quỳnh

PCT UBND

0946707557

6

Trịnh Thị Phương

PCT HĐND

0985270779

7

Trịnh Hồng Thái

CHT Ban CHQS

0705296405

8

Phạm Đình Phùng

Tư pháp

0972078721

9

Trần Ngọc Đức

Phó bí thư Đảng ủy

01272460422

10

Dương Văn Hoàn

Kế toán

0976043334

11

Nguyễn Hòa Vân

Tư pháp

0983907458

12

Nguyễn Trung Hiếu

Địa chính

0979456426

13

Đặng Thị Hòa

Xây dựng cơ bản

0978577094

14

Phan Thị Phương Thảo

Văn phòng UBND

0986110147

15

Đào Ngọc Bình

Thống kê

0947864258

16

Bùi Văn Huỳnh

Chủ tịch Hội CCB

0968725980

17

Nguyễn Thị Hải

Chính sách

0915108226

18

 

Trưởng Công an

 

19

Nguyễn Thế Long

Bí thư đoàn

0986654103

UBND XÃ NGHĨA DŨNG

1

Chu Văn Thuận

Bí thư Đảng ủy

0838234888

 Hoàng Ngọc HạnhCT UBND 0987556765

3

Nguyễn Thị An

PBT Đảng ủy

 

4

Nguyễn Xuân Thành

Phó Chủ tịch HĐND

0966.681.075

5

 

7

Phạm Thị Hiền

TC - KT

0868020777

8

Võ Thị Sự

TP-HT

0984.716.345

9

Nguyễn Văn Cường

ĐC - NN-XD-MT

0985.243.678

10

Nguyễn T. Thu Hường

VP-UB

0963.107.456

11

Nguyễn Thị Mai Lê

VP-TK

0129.823.3919

12

Lê Trọng Quyết

CHT Ban CHQS

0985.328.250

13

Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng công an

0912376767

14

Trần Đình Nghĩa

Địa chính - NN-XD-MT

0987.615.684

15

Trần Văn Luyến

Phó bí thư Đảng ủy

0399.116.837

16

Nguyễn Thị Hiền

VH - XH

01649746496

17

Phạm Văn Chiến

VH - XH

039.269.7538

18

Phạm Văn Lợi

Chủ tịch UBMTTQ

0984.218.563

19

Nguyễn Văn Hùng

Bí thư Đoàn

0976.695.633

20

Trần Văn Kiều

PCT UBND

0979.482.763

21

Nguyễn Văn Kiệm

Chủ tịch Hội CCB

0984.173.068

22

Đinh Thị Thảo

Chủ tịch Hội LHPN

0974.519.725

UBND XÃ NGHĨA HÀNH

1

Nguyễn Quốc Sơn

CT MTTQ

0973602722

2

Trần Ngọc  Kỷ  Bí thư Đảng ủy        0944504324

3

Nguyễn Quốc Tuấn

Chủ Tịch UBND

0915238252

4

Đào Công Nam

PCT UBND

0944218122

5

Phùng Quang Diện

CT Hội ND

0919941966

6

Nguyễn Cảnh Hải

PBT Đảng ủy

0977982968

7

Ngô Thị Dung

CT Hội LHPN

0943806583

8

Vũ Hải Phương

Bí thư Đoàn

0943114171

9

Nguyễn Đình Nhân

CT Hội CCB

0835083200

10

Nguyễn Duy Năng

PT HĐND

0914755345

11

Ngô Xuân Vũ

PCT UBND

0919525715

12

Lê Thị Việt Anh

VP Đảng ủy

0942995668

13

Ngô Viết Cường

TP-HT

0962593363

14

Hoàng Văn Bắc

TP-HT

0965099934

15

Nguyễn Thị Quỳ

Văn Phòng

0915663252

16

Nguyễn Công Thị

TC-KT

0948177216

17

Thái Thị Hương

TC-KT

0915654958

18

Phạm Đình Tài

CHT Ban CHQS

0946748870

19

Hoàng Văn Tân

Địa chính- XD

0842632631

20

Mai Thị Lê

Địa chính-NN

0941709565

21

Phan Công Huy

VH-XH

0911172123

22

Nguyễn Thị Lan

VH-XH

0948912340

23

Lê Ngọc Linh

Địa chính XD

0943111448

24

Đặng Đình Trung

CT Hội CCB

0916953123

25

Lang Văn Hải

Trưởng công an

0976053811

UBND XÃ NGHĨA BÌNH

1

Trần Văn Thanh

Bí thư Đảng ủy

0945567170

2

Lê Ngọc Anh

PCT UBND

0979926567

3

Phan Bá Lĩnh

PCT. HĐND

0978471664

4

Đỗ Bá Hải

Chủ tịch UBMTTQ

0362650087

5

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch UBND

0388968278

6

Phan Thanh Hùng

PCT UBND

0948512129

7

Cao Thị Mai

Chủ tịch Hội LHPN

0919570726

8

Hoàng Văn Dũng

Chủ tịch Hội CCB

0327530223

9

Lô Thị Ngần

Bí thư Đoàn

0986230237

10

Lê Vi Hếch

Trưởng BCHQS

0974806806

11

Trần Anh Tuấn

Trưởng Công An

0909428584

12

Trần Thị Cúc

VP - TK

0382568389

13

Nguyễn Thị Hiền

VP - TK

0978641456

14

Trần Văn Tuyên

Địa chính

0946089450

15

Phan Đăng Hoàn

TC - KT

0919731503

16

Nguyễn Văn Chiến

VH-XH

 

17

Ngô Thị Hường

VH-XH

0979533145

18

Nguyễn Thị Giang

Tư pháp Hộ tịch

0346571898

19

Cao Văn Thành

Địa chính

0976252878

20

Lê Nguyễn Đán Quý

Kế toán

0943486234

21

Cao Thị Mai

CT HLHPN

0383755751

UBND XÃ NGHĨA HOÀN

1

Lô Thị Phượng

Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND

0395426927

2

Nguyễn Cao Tình

P.Bí thư Đảng ủy

0968160296

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chủ tịch UBMTTQ

0982200586

4

Nguyễn Văn Sâm

P.Chủ tịch UBND

0977568980

5

Nguyễn Đình Hưng

Chủ tịch UBND

0983782639

6

Ngân Minh Đức

Chủ tịch Hội ND

0397257179

7

Nguyễn Trọng Cận

Chủ tịch Hội CCB

0973482844

8

Ngô Thị Hòa

Chủ tịch Hội LHPN

0383753549

9

Hồ Minh Thống

PCT HĐND

0967166252

10

Nguyễn Xuân Tân

PCT UBND

0977571275

11

Nguyễn Thị Lương

Văn phòng - Thống kê

0978491208

12

Lô Văn Thắng

Địa chính - Xây dựng

0985765390

13

Đặng Thanh Đông

Địa chính - Xây dựng

0981469044

14

Ứng Hồng Phong

Địa chính - Xây dựng

0985609819

15

Hà Thị Huyền

Tài chính - Kế toán

0985828848

16

Nguyễn Thị Hải Hòa

Tài chính - Kế toán

0912256791

17

Thái Bá Tuệ

Tư pháp - Hộ tịch

0986704110

18

Tạ Thị Hồng Ngân

Tư pháp - Hộ tịch

0373165833

19

Nguyễn Văn Hạnh

Văn hóa - Chính sách

0984460591

20

Phan Quốc Kỷ

Văn hóa - Chính sách

0969347567

21

Lê Vi Hếch

CHT Ban CHQS

0974806806

22

Hà Khắc Trung

Q.Trưởng CA

0975093898

UBND XÃ NGHĨA THÁI

1

Hoàng Tam Hoàn

Bí thư 

0977832073

2

Bùi Đình Cảnh

Chủ tịch UBND

0985323934

3

Nguyễn Văn Dần

Chủ tịch UBMTTQ

0982549927

4

Bùi Đình Phúc

P.Chủ tịch HĐND

0988210771

5

Ngô Trí Bình

CT HCCB

0965217535

6

Phạm Thị Thu Hiền

PCT HĐND

0979959187

7

Chu Văn Hồng

PCT UBND xã

0976803467

8

Nguyễn.T.Thanh Bình

Chủ tịch Hội LHPN

0972800264

9

Nguyễn Thị Oanh

VP-UB

0988747313

10

Cao Thị Dung

VP-TK

0987765496

11

Nguyễn Thi Huyền

VH-XH

0987034385

12

Bàng Đức Lý

CHT Ban CHQS

0984640155

13

Vũ Tử Long

Tư pháp

0987354678

14

Trần Văn Ngân

ĐCXD

0886917797

15

Đàm Thi Hồng

Địa chính - Đất đai

0978489522

17

Phan Xuân Chín

PCT UBND

0974373999

18

Trần Thị Thương

Tài chính - Kế toán

0972693267

20

Đỗ Hồng Sơn

CT HND

0975787720

UBND XÃ TÂN XUÂN

1

Phan Vũ Hùng

CT UBND

0961644777

2

Lê Hồng Văn

Bí thư Đảng ủy

0917758075

3

Nguyễn Duy Huấn

CT HCCB

0977423916

4

Trương Đình Xuân

CT UBMTTQ

0972745248

5

Nguyễn Văn Trung

CT HND

035509482

6

Đặng Thị Loan

Phó bí thư Đảng ủy

0978479871

7

Trương Văn Hải

PCT UBND

01665394968

8

Hoàng Văn Bắc

PCT HĐND

0984963458

9

Nguyễn Văn Trung

TC - KT

094853366

10

Đặng Trọng Toản

PCT UBND

0989951086

  
  

13

 

 

15

Phan Thị Ngữ

Địa chính

0978488402

16

Vi Văn Đức

Tài chính -Kế toán

0985052526

  
  

UBND XÃ GIAI XUÂN

1

Nguyễn Duy Kết

PBT Đảng ủy

0982887784

2

Đặng Ngọc Thịnh

CT UBMTTQ

0982603485

3

Vũ Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND

0916056424

4

Hà Văn Biển

ĐC - NN

 

5

Nguyễn Văn Do

Tư pháp

 

6

Đinh Cao Cường

Bí thư Đảng ủy

0987492933

7

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch UBND

0978479813

  

9

Nguyễn Văn Tuân

CHT Ban CHQS

0974347637

10

Nguyễn Văn Việt

Chủ tịch Hội ND

0986240075

11

Nguyễn Đình Thưởng

Chủ tịch Hội CCB

01684842006

12

Trần Thị Trung

Chủ tịch Hội LHPN

0975769617

13

Nguyễn Văn Hào

PCT HĐND

0986581609

14

Cao Thị Hồng Hảo

Kế toán

0973291306

15

Lương Xuân Khanh

Tài chính

0986272046

16

Trần Khắc Hải

PCT UBND

0982342881

17

Tạ Thị Vân

VP-TK

0968752179

18

Nguyễn Châu Uyên

VH-XH

0975978550

  

20

Hồ Viết Hiệu

Địa chính - Nông nghiệp

0987099009

21

Đặng Thị Toàn

Tư pháp - Hộ tịch

0985757333

22

Ngô Sỹ Mạnh

Văn phòng Đảng ủy

0986730777

23

Võ Hữu Đổng

Trưởng CA

 

UBND XÃ TÂN PHÚ

1

Hoàng Đình Long

Bí thư Đảng ủy

0983586127

2

Phạm Triệu Phú

CT HCCB

0984853525

3

Trần Đức Huệ

PCT UBND

0941282237

4

Trần Xuân Nam

Chủ tịch UBND

0962144123

  

6

Đặng Thanh Đông

ĐC-XD -Nông nghiệp

       0986303767             

7

Hồ Sỹ Nguyên

PCT UBND

0986661535

8

Trần Thị Huyền

VP- TK

0395742826

9

Lê Thị Nga Hằng

VP- TK

0975287117

  
  

12

Nguyễn Thị Quỳnh

Chính sách

0986115484

13

Thái Duy Sơn

CHT Ban CHQS

0383962666

14

Bùi Đức Thắng

PBT Đảng ủy

0834897894

15

Chu Thị Thanh Quy

CT Hội LHPN

0973397493

16

Trần Ngọc Anh

CT MTTQ

0979079412

 Trần Thanh LongCT Hội ND 0947752567

18

Mai Đăng Nam

Trưởng công an

0963328966

19

Hồ Sỹ Hiền

Bí thư đoàn

0369583380

20

Nguyễn Quang Vinh


PCT HĐND

0977568184

UBND XÃ ĐỒNG VĂN

1

Nguyễn Văn Khánh

BT ĐU, CT HĐND

0947679581

2

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch UBND

0912999587

3

Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch HĐND

0979602059

4

Nguyễn Văn Tài

Phó Chủ tịch UBND

0941120777

5

Vi Văn Sơn

TP-HT

0973466659

6

Nguyễn Thiện Minh

TP-HT

0962266158

7

Trân Văn Lâm

VP-TK

0971013677

8

Phạm Thị Thành

VP UBND

0982714090

9

Nguyễn Thị Hợp

VH-CS

0981172569

10

Vi Chiến Thắng

VH-TT

0947959108

11

Nguyễn Công Ngọ

Địa Chính

0349737377

12

Trần Văn Ninh

Địa Chính

0975377919

13

Vi Văn Nhâm

Địa Chính

0984484621

14

Phan Bá Sáng

Tài Chính KT

0965759779

15

Trương Thế Anh

Tài Chính KT

0916982079

16

Trương Văn Đat

CHT Ban CHQS

0918719175

17

Nguyễn Văn Hải

PCT UBND

0945543789

18

Nguyễn Hữu Sơn

Chủ tịch Hội CCB

0941463158

19

Trương Thị Chế

Chủ tịch Hội LHPN

0974418963

20

Phạm Viết Duy

PBT Đảng ủy

0986738235

21

Vi Văn Tiền

Chủ tịch Hội ND

0981155607

22

Trần Văn Báo

Bí Thư đoàn

0988507590

23

Nguyễn Xuân Cảnh

Trưởng công an

09049996515

UBND XÃ TÂN HỢP

1

Nguyễn Thanh Cường

PCT HĐND

0962949677

2

Nguyễn Bá Mão

Bí thư Đảng ủy

0962935677

3

Nguyễn Thị Khuyên

Chủ tịch UBND

0913512848

4

Trương Thị Muốn

CT HLHPN

0964458512

5

Nguyễn Văn Tân

PBT Đảng ủy

0962616234

6

Lang Văn Khuyên

Chủ tịch Hội ND

0962617289

7

Lang Thị Hoài

PCT UBND

0986872137

8

Nguyễn Châu Hoà

Chủ tịch Hội CCB

0969168615

9

Nguyễn Văn Đông

Tư pháp – hộ tịch

01664157123

10

Nguyễn Châu Sơn

CHT Ban CHQS

0962347222

11

Lang Văn Đàn

PCT UBND

0972450239

12

Nguyễn Thị Hải Yến

Văn phòng-thống kê

0979794023

13

Nguyễn Bá Nam

Văn phòng

0989011658

14

Hoàng Ngọc Tiến

Trưởng Công An

0912193379

15

Nguyễn Văn Tân

Tài chính-kế toán

0963807577

16

Lê Văn Trung

Tài chính-kế toán

0942366690

17

Nguyễn Văn Biên

Địa chính-nông nghiệp

0962671522

18

Nguyễn Phú Quốc

ĐC - TNMT

0982281578

19

Nguyễn Ty Hiệp

BT Đoàn TN

0973327194

20

Trần Cao Cường

Văn hóa xã hội

0965898586

21

Phạm Thị Thái

Văn hóa- Chính sách

0916930586

22

Nguyễn Châu Phong

ĐCXD

0962430234

UBND XÃ TIÊN KỲ

1

Lô Ngọc Quế

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

0965733578

2

Lương Văn Hiếu

Phó bí thư thường trực

0948602953

3

Trương Công Thạch

Chủ tịch UBND

0946927067

4

Vi Văn Tiên

Phó BT Đảng ủy

0942015228

5

La Văn Canh

Phó Chủ tịch HĐND

0949220869

6

Vi Xuân Cầu

PCT HĐND

0944884690

7

Vi Thị Lĩnh

Chủ tịch Hội ND

0947167020

8

Trần Thị Thú

Chủ tịch Hội LHPN

0977316183

9

Trương Thị Nam

VP-TK

01633227650

10

Lương Văn Minh

VP-TK

0915334878

11

Nguyễn Văn Đào

Tư pháp

0845012686

12

Vi Văn Dũng

CHT Ban CHQS

0372969890

13

Trương Văn Anh

TP-HT

0949922082

14

Nguyễn Xuân Tâm

TP-HT

0915837775

15

Thái Văn Linh

ĐC-XD

0837700772

16

Lang Văn Phúc

ĐC-XD

0965927729

17

Lô Thị Ly Hương

ĐC-XD

0852386855

18

La Văn Phúc

PCT UBND

0978480940

19

La Văn Giang

TC-KT

0941519111

20

Trần Thị Hạnh

VH-XH

0945395878

21

Trần Thị Thanh Nhàn

TCKT

0946618666

22

Lô Hồng Tưởng

Bí thư đoàn

0987729948

23

Hồ Diên Nguyên

Trưởng Công an

0989460909

UBND XÃ PHÚ SƠN

1

Bí thư Đảrng ủy

0944504324

 Nguyễn Văn DũngCT UBND 0989459567

3

Nguyễn Hải Đông

Chủ tịch MTTQ

0948031206

4

Nguyễn Văn Đương

PCT UBND

0915011149

5

Nguyễn Bá Thanh

PBT Đảng ủy

0987628973

6

Nguyễn Văn Đông

CT Hội ND

0944549832

7

Lê Thị Tình

CT Hội LHPN

01239245988

8

Đặng Văn Trung

Bí thư Đoàn

0985665723

9

Trần Văn Dũng

ĐCXD - NN

0914454982

10

Trần Văn Diện

VP - TK

0983080907

11

Trần Thị Hương Trà

VP - TK

0855696657

12

Nguyễn.T.Thùy Dung

VH - XH

0944244143

13

Hoàng Xuân Hải

VH - XH

0833813090

14

Lê Viết Hòa

TC - KT

0942852777

15

Nguyễn Bá Nghị

CC ĐCXD

0985216456

16

Hoàng Văn Thành

CT HCCB

0945106763

17

Hoàng Xuân Thọ

CHT Ban CHQS

0969917384

  

19

Nguyễn Bá Thanh

Trưởng công an

0917934789

UBND XÃ HƯƠNG SƠN

1

Nguyễn Văn Kha

PCT HĐND

0976 033 733

2

Nguyễn Đình Thắng

Bí thư Đảng ủy

0168 696 6472

3

Nguyễn Viết Hùng

PCT UBND

0969734789

4

Nguyễn Thị Nga

CH LHPN

0373820605

5

Trần Đại Thắng

Tư pháp hộ tịch

0385438696

6

Nguyễn Văn Khánh

PCT UBND

0963 238 878

7

Nguyễn Cảnh Dần

Chủ tịch Hội CCB

0169 7590 345

8

Lê Văn Thư

Chủ tịch Hội ND

0976 670 948

9

Tạ Thị Thắm

Chủ tịch Hội LHPN

0979 484 852

10

Nguyễn Văn Điệp

Bí thư Đoàn

0972 852 034

11

Lê Văn Đằng

VH-XH

0962 946 234

12

Đậu Văn Minh

CHT Ban CHQS

0166 776 1407

13

Nguyễn Thanh Hưng

VP Đảng ủy

0968 114 983

14

Nguyễn Văn Thắng

PBT Đảng ủy

0982 673 262

15

Phan Thị An

VP-UBND

0166 459 5007

16

Nguyễn Văn Sơn

Trưởng CA

0983036199

17

Nguyễn Thị Hà

TP-HT

0164 8438 466

18

Nguyễn Đình Hội

Chủ tịch UBND

0962 165 345

19

Trần Trung Dũng

Công chức ĐC-XD

0962 585 114

20

Định Thị Mơ

ĐC Đất đât

0962613950

21

Tăng Thị Lệ Thủy

TC-KT

0979 504 304

22

Nguyễn Thị Minh

TC-KT

0166 496 1087

23

Nguyễn Thị Thương

VH-CS

0983 830 265

UBND XÃ NGHĨA HỢP

1

Trần Doãn Lâm

Bí thư Đảng ủy

0918614357 

2

Nguyễn Đức Biểu

CT UBMTTQ

098 495 7002

3

Võ Văn Lợi

Chủ tịch UBND

094 922 0919

4

Nguyễn Ngọc Quý

Phó CT UBND

098 883 4451

5

Hoàng Đình Mão

Phó CT HĐND

0973 546 210

6

Nguyễn Xuân Hồng

PCT HĐND

01699 305 885

7

Lê Thị Hóa

CT HLHPN

0165 965 8487

8

Nguyễn Thị Bình

Chủ tịch Hội LHPN

098 255 1650

9

Chu Văn Phượng

Chủ tịch Hội CCB

01685 279 369

10

Nguyễn Hữu Ngân

CT Hội ND

094 895 9414

11

Nguyễn Cảnh Cường

CHT Ban CHQS

0944 379 270

12

Cao Văn Thành

Văn phòng - Tổng hợp

0976 252 878

13

Bùi Xuân Trường

Văn phòng - Thống kê

094 922 0843

14

Châu Ngọc Bình

Tài chính - Kế toán

098 848 1469

15

Nguyễn Xuân Lương

Địa chính - Xây dựng

0169 576 2261

16

Trần Văn Tuyên

Địa chính - Môi trường

094 608 9450

17

Nguyễn Ngọc Khánh

Tư pháp - Hộ tịch

094 992 8775

18

Trần Thị Hằng

Văn Hóa - Chính sách

0916 986 629

19

Lê Thị Diễm Hương

Phó BT Đảng ủy

094 232 0233

20

Nguyễn Văn Thân

Địa chính MT

0978504665

21

Đinh Trọng Hiếu

Trưởng Công an

0974101014

22

Nguyễn Đình Tứ

TC-KT

0859730789

23

Chu Văn Phượng

CTHCCB

 

24

Nguyễn Thị Thu Trang

Bí thư đoàn thanh niên

0941175861

UBND XÃ TÂN AN

1

Phạm Thái Phiên

BT Đảng ủy

0912688866

2

Chử Hoài Thanh

PBT Đảng ủy

01248437757

3

Cao Tiến Thìn

CT UBND

0915108203

4

Lê Đăng Sửu

PCT HĐND

0916323717

5

Nguyễn Quang Trung

PCT UBND

0911135179

6

Trần Đại Thảo

Chủ tịch UBMTTQ

0916578908

7

Phạm Văn Tâm

Văn phòng HĐND-UBND

0966418919

8

Đậu Quang Tiến Tùng

Văn phòng ĐU

0969877856

9

Đinh Văn Điền

CT hội CCB

0916288605

10

Trần Hữu Cao Cường

BT Đoàn

0919039846

11

Lê Văn Hào

CT Hội ND

0948132243

12

Nguyễn Thị Bình

Chủ tịch Hội LHPN

0916224308

14

Phạm Thị Oanh

TP-HT

0967241826

15

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Tài chính

0915175580

16

Nguyễn Thị Ngọc

Kế toán

0941168992

17

Trần Văn Dũng

ĐC - MT

01276269234

18

Nguyễn Đình Nam

ĐC - XD

0919533252

19

Đặng Văn Thanh

VP - TK

01648901648

20

Tăng Thị Ngọc Thúy

VH-XH

0944437610

21

Nguyễn Quốc Điệp

VH-XH

0975840940

22

Mai Xuân Anh

Trưởng Công an

0944535055

23

Phan Văn Tráng

CHT Ban CHQS

0946078234

BND XÃ TÂN HƯƠNG

1

Lê Đình Dũng

BT Đảng ủy-CT HĐND

0982129898

2

Trần Văn Hải

P.Bí thư đảng ủy

0948512211

3

 

 

 

4

Lê Nam Hải

PCT.UBND

0986939797

5

Nguyễn Thị Tú Anh

PCT.HĐND

0982315541

6

Nguyễn Viết Lưu

CT UBMTTQ

0914716818

8

Nguyễn Minh Huệ

VP-TK

0914626480

9

Phạm Thúy Hà

ĐC-ĐĐ

0944091777

10

Trần Khắc Thăng

ĐC-NN

01638699367

11

Lê Đức Thuyên

Chủ tịch UBND

0917494588

12

Cao Thúy Diện

TP-HT

0915041755

13

Đặng Thị Nga

TP-HT

01243529222

14

Bùi Thị Hồng Nga

VH-XH

0945764926

15

Hoàng Thị Ngân Hà

VH-XH

0913374819

16

Nguyễn Viết Lượng

CHT Ban CHQS

0918433656

17

Trần Văn Quang

Trưởng Công an

0944482118

18

Nguyễn Thị Hà

TC-KT

0943676556

19

Hồ Thị Hải

TC-KT

0961375068

20

Lê Thị Danh

CT Hội ND

0987773687

21

Nguyễn Hải Nam

Bí thư Đoàn

0946999728

22

Bùi Thị Huyền

CT Hội LHPN

0915041656

23

Nguyễn Văn Hùng

CT Hội CCB

0916620777

24

Trần Minh Huyến

VP Đảng ủy

0975888218

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement