ĐĂNG NHẬP  
image banner
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 6 năm 2019

Chương trình công tác của Thường trực

HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 6 năm 2019

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2019:

- Chỉ đạo sản xuất vụ hè Thu-Mùa; công tác PCCCR, chăm sóc rừng trồng và bảo vệ rừng; Kiểm tra công vụ; kiểm tra phong trào TDĐKXDĐSVH toàn huyện; Kiểm tra công tác tập kết vật tư phục vụ PCTT tại các xã; Kiểm tra, phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống dịch bệnh mùa hè;

- Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập PCLB cấp xã năm 2019;

- Chỉ đạo thi THPT Quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT;

- Tiếp tục tổ chức tư vấn XKLĐ tại các khối, xóm trên địa bàn huyện;

- Triển khai thực hiện NQ Hội nghị TW8 (khóa XII).


* Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6;

- Ngày hội đồng bào Dân tộc Thổ (05/5 âm lịch);

- Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6;

- Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.


II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2019:


Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (T7)

Thường trực tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp tỉnh NK 2015-2020, 2020-2025.
02 (CN)

Nghỉ cuối tuần
03 (T2)

Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, chuyên môn.

Các phòng chuyên môn
04 (T3)

- 7h00’: Lễ phát động tháng hành động phòng, chống ma túy;

- 9h00’: Họp BCĐ cai nghiện ma túy huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về triển khai công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2019.

Công an Huyện

Phòng

LĐTB&XH

Đ/c Thành

PCT

Đ/c Thành

PCT

Trung tâm VH


Phòng họp

số 1

05 (T4)

Họp Thường trực HĐND huyện.

Văn phòng

Đ/c Bảo-BT

Phòng họp

số 1

06 (T5)

- Sáng: Họp nghe ý kiến về công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù và thủy lợi phí và kinh phí hỗ trợ BV, PT đất trồng lúa tại các xã Hương Sơn, Nghĩa Bình, Nghĩa Hợp, Kỳ Tân.

- Chiều: Nghe Đề cương đoàn Giám sát các Đề án ngành Nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo ngành LĐTB&XH.

Thanh tra huyện

Các Phòng:

NN&PTNT,

LĐTB&XH

Đ/c Xuân

PCT

Đ/c Việt-CTPhòng họp

số 1

Phòng họp

số 1

07 (T6)

- Sáng: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2019 (Văn phòng chuẩn bị);

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, điều chỉnh Dự toán năm 2019; Dự thảo các NQ trình HĐND huyện tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN; kết quả xử lý sau thanh tra 6 tháng đầu năm 2019 (Thanh tra huyện chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư xây dựng, công tác xúc tiến mời gọi đầu tư 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Báo cáo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị);

+ Nghe Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu DTTS lần thứ 3 năm 2019 (Phòng Dân tộc chuẩn bị).

- Sáng: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Thái;

- Chiều: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Bình.

Các phòng chuyên môn, đv liên quan
Văn phòng


Văn phòng

Đ/c Việt-CT


Đ/c Hoa-PCT


Đ/c Hoa-PCT

Phòng họp

số 1

Nghĩa Thái

Nghĩa Bình

08, 09

(T7, CN)

Nghỉ cuối tuần
10 (T2)

Tiếp công dân định kỳ.

Ban Tiếp dân

Đ/c Việt-CT

HT TTDS

11 (T3)

- Đoàn giám sát HĐND huyện GS việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Đồng Văn;

- Họp các Tiểu ban giúp việc BTC Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tân Kỳ lần thứ III.

Văn phòng
Phòng

Dân tộc

Đ/c Bảo-BT
Đ/c Xuân

PCT

Đồng VănPhòng họp

số 1

12 (T4)

- Sáng: Tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng năm 2019 tại cụm điểm xã Nghĩa Dũng;

- Đoàn giám sát HĐND huyện GS việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Hương Sơn.

Phòng

LĐTB&XH


Văn phòng

Đ/c Thành

PCT


Đ/c Bảo-BT

Nghĩa Dũng


Hương Sơn

13 (T5)

- Thường trực HU làm việc tập thể;

- Tập huấn kiến thức Vệ sinh ATTP.


Phòng

NN&PTNT


Đ/c Xuân

PCT

Huyện ủy mời

Hội trường

14 (T6)

Nghe kết quả giải quyết các vụ việc trọng tâm, nổi cộm.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp

số 1

15, 16

(T7, CN)

Nghỉ cuối tuần
17 (T2)

Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Tân Kỳ lần thứ 3.

Phòng

Dân tộc

Lãnh đạo UBND huyện

Hội trường

Trung tâm VH

18 (T3)

Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Tân Kỳ lần thứ 3.

Phòng

Dân tộc

Lãnh đạo UBND huyện

Hội trường

Trung tâm VH

19 (T4)

- Thường trực tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về Nghệ An;

- Hội nghị giao ban cụm ATLC-SSCĐ 6 tháng đầu năm 2019;

- Sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác giải tỏa vi phạm HLATGT năm 2019.
Phòng

KT&HT
Đ/c Hoa

PCT


Ban

CHQS huyện

Hội trường

20 (T5)

- Hội nghị Sơ kết hoạt động của BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;

- Hội nghị giao ban cụm ATLC-SSCĐ 6 tháng đầu năm 2019.

Công an huyện

Đ/c Thành

PCT

Phòng họp

số 1


Ban

CHQS huyện

21 (T6)

- Hội nghị giao ban Khối Nội chính;

- Kiểm tra chất lượng công trình tại các xã, thị trấn.Phòng

KT&HTĐ/c Hoa

PCT

Huyện ủy mời


Cơ sở

22, 23 (T7,CN)

Nghỉ cuối tuần
24 (T2)


- Sáng: Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình các nội dung:

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ; báo cáo tình hình mời gọi, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, điều chỉnh dự toán năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN; kết quả xử lý sau thanh tra 6 tháng đầu năm 2019 (Thanh tra huyện chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Báo cáo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị);

+ Các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện (HĐND huyện chuẩn bị).

- Họp đánh giá tình hình triển khai công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với CM theo QĐ 22 của TTg.


Phòng

KT&HT

Đ/c Hoa

PCT

Huyện ủy mời
Phòng họp

số 1

25 (T3)

- Sáng: Tiếp công dân định kỳ.- Chiều: Nghe kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8 và ý kiến kiến nghị của nhân dân phục vụ Hội nghị đối thoại Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

Ban Tiếp dânVăn phòng

Đ/c Thành-PCT

Đ/c Bí thư HU

cùng dự


Đ/c Việt-CT

Hội trường

TTDS


Phòng họp

số 1

26 (T4)


- Sáng: Họp BCH Đảng bộ Huyện. UBND huyện trình các nội dung:

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ; báo cáo tình hình mời gọi, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, điều chỉnh dự toán năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN; kết quả xử lý sau thanh tra 6 tháng đầu năm 2019 (Thanh tra huyện chuẩn bị);

+ Báo cáo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị).

- Chiều: Hội nghị Giao ban giữa UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức CT-XH cấp huyện.

- Đoàn giám sát HĐND huyện GS việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Nghĩa Hoàn.


Văn phòngVăn phòng


Đ/c Việt-CTĐ/c Bảo-BT

Huyện ủy mời

Phòng họp

số 1


Nghĩa Hoàn

27 (T5)

- Đoàn giám sát HĐND huyện GS việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Tân Long;

- Kiểm tra, đôn đốc làm giao thông nông thôn tại các xã Nghĩa Phúc, Giai Xuân theo chương trình hỗ trợ xi măng làm GTNT.

Văn phòng
Phòng

KT&HT

Đ/c Bảo-BT
Đ/c Hoa

PCT

Tân LongCác xã:

Nghĩa Phúc, Giai Xuân

28 (T6)

- Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.


Văn phòng


Đ/c Việt-CT


Phòng họp

số 1


29, 30 (T7,CN)

Nghỉ cuối tuần

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Dũng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement