ĐĂNG NHẬP  
image banner
Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025(25/01/2018 09:28 AM)

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXInhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 năm 2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện, với 245 đại biểu được triệu tập. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị và trình trước Đại hội,

QUYẾT NGHỊ

I-Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2015 - 2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2020 - 2025) đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với những định hướng đúng đắn, sự đoàn kết, thống nhất cao của cấp ủy các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Kỳ đã nỗ lực phấn đấu tranh thủ được thời cơ, huy động tốt nội lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra.

Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 11,5%.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm ngư nghiệp năm 2020 chiếm 28,8%, giảm 13,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32,8%, tăng 10,1%; dịch vụ chiếm 38,4%, tăng 3,8% so với 2015. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42 triệu đồng, tăng 22,9 triệu đồng so với năm 2015. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả: Dự kiến đến hết năm 2020, toàn huyện có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; văn hóa xã - hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; khoa học và công nghệ có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.

Tuy nhiên, đến nay Tân Kỳ vẫn là một huyện còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nền kinh tế còn thấp so với tiềm năng lợi thế đang có; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm còn chậm, các dự án thu hút đầu tư còn gặp nhiều vướng mắc. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác cải cách hành chính và năng lực chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thực sự hiệu quả; trình độ năng lực, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Những tồn tại hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên một số lĩnh vực chưa quyết liệt, xây dựng chỉ tiêu có nội dung chưa sát với điều kiện thực tế, do đó không đạt mục tiêu đề ra; công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa một số ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa thật chủ động, chặt chẽ. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt thông tin và xử lý một số vấn đề phát sinh, nổi cộm có lúc, có nơi thiếu kịp thời. Tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; một số cán bộ, đảng viên thiếu cố gắng trong tu dưỡng, rèn luyện bản thân, vi phạm các tệ nạn xã hội, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

- Xây dựng mối đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Đảng và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân phát huy nội lực, tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của Tân Kỳ về tài nguyên, đất đai, khoáng sản và nguồn lao động, kết hợp với việc vận dụng, tranh thủ kịp thời các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và các doanh nghiệp để đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Chú trọng đột phá vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thâm canh để phát triển nhanh và bền vững.

- Tăng cường tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp lắng nghe và trân trọng tiếp thu ý kiến của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chủ động giải quyết kịp thời những kiến nghị phù hợp với nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ huyện đến cơ sở nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, tạo sự hài lòng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ để Tân Kỳ phát triển.

- Thường xuyên chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, không để bị động, lúng túng trong mọi tình huống, giữ vững đời sống bình yên cho nhân dân, xây dựng môi trường lành mạnh cho thu hút đầu tư trên địa bàn.

2. Phương hướng, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

2.1. Phương hướng phát triển

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tối đa và tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ vào sản xuất. Tập trung xây dựng nông thôn mới; ưu tiên phát triển những lĩnh vực Tân Kỳ có lợi thế như: Công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp dệt may. Từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi và vùng kinh tế khó khăn. Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phương châm hành động của Đại hộiĐoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương-Đột phá- Phát triển”.

2.2. Quan điểm phát triển

- Vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Trong chỉ đạo điều hành phải quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là động lực của sự phát triển.

- Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có với khai thác nguồn lực từ bên ngoài và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, coi phát triển hạ tầng là khâu đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy yếu tố con người, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Đảm bảo thực hiện đồng thời 3 mục tiêu kinh tế - xã hội và môi trường trong phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Quan tâm hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo phát triển toàn diện; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc.

2.3. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, khối đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, sử dụng tối đa mọi nguồn lực để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện; phát triển bền vững công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, y tế, văn hoá giáo dục; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phấn đấu đến năm 2025 Tân Kỳ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững của khu vực Miền Tây Nghệ An.

2.4. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

2.4.1. Chỉ tiêu kinh tế

1) Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (Theo giá so sánh) là 10 - 11%.

2) Cơ cấu giá trị gia tăng theo giá hiện hành đến năm 2025: Nông, lâm, ngư nghiệp khoảng 23 - 24%; Công nghiệp - Xây dựng khoảng 36 - 37%; các ngành Dịch vụ khoảng 39 - 40%.

3) Giá trị gia tăng bình quân đầu người đến 2025 là 60 - 65 triệu đồng.

4) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 11,5 - 12,5%/năm và đến 2025 đạt khoảng 155 - 160 tỷ đồng.

5) Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 18.000-19.000 tỷ đồng.

6) Tỷ lệ đô thị hóa toàn huyện đến 2025 đạt 10,6%.

2.4.2. Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội

7) Tỷ lệ làng, bản, khối, xóm văn hóa văn hóa đạt 88%; số xã, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 90 - 95%.

8) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 90 - 95%.

9) Tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ thường xuyên: 86,36%; có 8 bác sỹ/vạn dân; duy trì và giữ vững 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

10) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 10%.

11) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 97 - 98%.

12) Tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 1,0%.

13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 0,5 - 1,0%.

14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 65 - 70%, trong đó: Lao động qua đào tạo nghề 50%; giải quyết việc làm bình quân hàng năm khoảng 3.000 - 3.500 người.

15) Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới đến năm 2025 từ 17 - 18 xã.

2.4.3. Chỉ tiêu về môi trường

16) Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Quyết định 2570/QĐ - BNN là 98%.

17) Tỷ lệ dân đô thị dùng nước sạch 98%.

18) Tỷ lệ che phủ rừng 39 - 40%.

19) Tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý 93%.

20) Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

2.4.4. Các chỉ tiêu quốc phòng, an ninh

21) 100% số xã, thị trấn đạt cơ sở an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc diễn tập phòng thủ huyện.

22) 100% số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt khá trở lên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

2.4.5. Chỉ tiêu về xây dựng Đảngvà hệ thống chính trị

23) Phấn đấu Đảng bộ huyện, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ có 1 - 2 năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm từ 90% trở lên các tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

24) Thành lập được ít nhất 1 tổ chức đảng thuộc Đề án 5155-ĐA/TU. Đến năm 2025 phấn đấu có trên 90% khối, xóm có xóm trưởng là đảng viên; có trên 50 % khối, xóm có bí thư chi bộ đồng thời là xóm trưởng.

25) 100% chi bộ và tổ chức cơ sở đảng (có nguồn đối tượng) đều kết nạp được đảng viên hàng năm. Phấn đấu mỗi năm, kết nạp từ 120 - 150 đảng viên mới.

26) Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, phấn đấu đến năm 2025:

- Cán bộ nữ từ huyện đến cơ sở tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ.

- Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: 100% có trình độ từ cao đẳng trở lên và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Nhất trí các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển.

II-Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI cần phát huy những ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

III-Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức cơ sở đảng, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trình Đại hội thảo luận, cho ý kiến. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI tiếp thu ý kiến góp ý của Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IV-Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ra quyết định chuẩn y theo quy định.

V-Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tổng hợp các ý kiến thảo luận của Đại hội vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tiếp tục hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng lợi thế, khai thác mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, quyết tâm đưa Tân Kỳ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững của khu vực Miền Tây Nghệ An.

Có 3 đơn vị gần với Trung tâm Y tế huyện không bố trí Bác sỹ: Thị trấn, Kỳ Sơn và Kỳ Tân

2.4.4. Các chỉ tiêu quốc phòng, an ninh

21) 100% số xã, thị trấn đạt cơ sở an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc diễn tập phòng thủ huyện.

22) 100% số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt khá trở lên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

2.4.5. Chỉ tiêu về xây dựng Đảngvà hệ thống chính trị

23) Phấn đấu Đảng bộ huyện, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ có 1 - 2 năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm từ 90% trở lên các tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

24) Thành lập được ít nhất 1 tổ chức đảng thuộc Đề án 5155-ĐA/TU. Đến năm 2025 phấn đấu có trên 90% khối, xóm có xóm trưởng là đảng viên; có trên 50 % khối, xóm có bí thư chi bộ đồng thời là xóm trưởng.

25) 100% chi bộ và tổ chức cơ sở đảng (có nguồn đối tượng) đều kết nạp được đảng viên hàng năm. Phấn đấu mỗi năm, kết nạp từ 120 - 150 đảng viên mới.

26) Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, phấn đấu đến năm 2025:

- Cán bộ nữ từ huyện đến cơ sở tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ.

- Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: 100% có trình độ từ cao đẳng trở lên và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Nhất trí các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển.

II-Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI cần phát huy những ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

III-Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức cơ sở đảng, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trình Đại hội thảo luận, cho ý kiến. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI tiếp thu ý kiến góp ý của Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IV-Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ra quyết định chuẩn y theo quy định.

V-Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tổng hợp các ý kiến thảo luận của Đại hội vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tiếp tục hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng lợi thế, khai thác mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, quyết tâm đưa Tân Kỳ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững của khu vực Miền Tây Nghệ An.

 

In bài|Đầu trang

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement