Chứng thực hợp đồng ủy quyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Tối đa 3 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí, lệ phí Lệ phí chứng thực 20.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 93/200...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chứng thực

Biểu mẫu kèm theo: