Chứng thực bản sao từ bản chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc, trường hợp số lượng bản sao chứng thực nhiều thì trả kết quả vào ngày hôm sau.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 1.000 đồng/ trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 500 đồng/ trang, tối đa không quá 50.000 đồng/ 1 bản. Nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐ...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chứng thực

Biểu mẫu kèm theo: