Địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND huyện, thành, thị.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Nội vụ các huyện, thành, thị; Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Công văn hành chính

Biểu mẫu kèm theo: