Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly