GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 8 năm 2018
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 8 năm 2018 (01/08/2018 01:47 PM)

THÔNG BÁO

Chương trình công tác của Thường trực

HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 8 năm 2018

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Thu Mùa; chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi; kiểm tra công vụ; kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng; kiểm tra, phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống dịch bệnh mùa hè; triển khai tháng an toàn giao thông; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông; xây dựng mô hình phát triển lâm nghiệp;

- Chỉ đạo các xã, xóm thực hiện việc đăng ký đạt chuẩn NTM 2018;

- Chỉ đạo tổ chức ngày Quốc khánh 02/9;

- Triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết HĐND huyện;

- Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019;

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII);


* Trong tháng có:

- Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2018);

          - Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945-19/8/2018);

          - Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8);

          - Ngày truyền thống lực lượng Vũ trang Nghệ An (21/8);

- Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018).


          II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018:


Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (T4)

- Thường trực tham dự Hội nghị quán triệt KL số 32 của BCT;

- Sáng: Học tập, quán triệt NQ TW7, khóa XII của Đảng;

- Chiều: Đối thoại với công dân về giải quyết đơn thư.

Thanh tra

Huyện


Đ/c Việt-CTHuyện ủy mời


Phòng họp số 1


02 (T5)

- Sáng: Hội nghị ngành Công thương khu vực phía Bắc lần thứ V;

- Sáng: Họp BTC, BGK Liên hoan Dân ca Ví, Giặm cụm IV;

- Diễn tập PCLB-TKCN xã;

- Tối: Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cụm IV tỉnh Nghệ An.

Phòng

KT&HT Phòng

VH-TT

Ban CHQS

Phòng

VHTT

Đ/c Việt-CT


Đ/c Thành-PCT

Đ/c Việt-CT

Đ/c Thành-PCT

UBND Tỉnh


Phòng họp số 1


Xã Nghĩa Hành

Hội trường

TTVHTT

03 (T6)

- Sinh hoạt Đảng, ĐT, CM;

- Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cụm 4 tỉnh Nghệ An;

- Chiều: Họp BCH Đảng bộ cơ quan.


Phòng

VHTTĐ/c Thành-PCT

Đ/c Thành-

Bí thư ĐU


Hội trường

TTVHTT

Phòng họp số 1

04 (T7)

Thường trực HU tham dự Hội thảo phát triển nguồn nhân lực và phát triển con người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển.
05 (CN)

Nghỉ cuối tuần
06 (T2)

- Sáng: Kiểm tra công tác xây dựng Trường chuẩn Quốc gia tại Trường THPT Lê Lợi;

- Sáng: Công bố Dự thảo kết luận thanh tra giải quyết đơn thư;

- Chiều: Họp Thường trực HĐND huyện.

Phòng

GD&ĐT


Thanh tra

Huyện

Văn phòng

HĐND-UBND

Đ/c Thành-PCT


Đ/c Việt-CT


Đ/c Bảo-BT HU, CT HĐND

Trường

THPT Lê Lợi


Phòng họp số 1


Phòng họp số 1

07 (T3)

Công bố Dự thảo kết luận thanh tra giải quyết đơn thư.

Thanh tra

Huyện

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

08 (T4)

Họp lãnh đạo UBND huyện.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

09 (T5)

- Sáng: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (VP chuẩn bị);

+ Báo cáo kết quả thực hiện luân chuyển đảng viên, công chức (Phòng Nội vụ chuẩn bị);

+ Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Bươn Xao lần thứ nhất năm 2018 (Phòng VH-TT chuẩn bị);

+ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 14/6/2018 của BTV HU (Phòng Nội vụ chuẩn bị).


Các phòng chuyên môn liên quan

Đ/c Việt-CT


Phòng họp số 110 (T6)

Tiếp công dân định kỳ;

- Chiều: Hội nghị tổ chức thực hiện công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Ban tiếp dân


Phòng

NN&PTNT

Đ/c Thành-PCT


Đ/c Xuân-PCT

HT TTDS


Hội trường


11 (T7)

Nghỉ cuối tuần
12 (CN)

Nghỉ cuối tuần
13 (T2)

Đi cơ sở
14 (T3)


Làm việc với Phòng TN&MT.

Phòng TN&MT

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

15 (T4)

Đi cơ sở
16 (T5)

Đi cơ sở
17 (T6)

Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Phòng GD&ĐT

Đ/c Thành-PCT

Hội trường UBND huyện

18 (T7)

Nghỉ cuối tuần
19 (CN)

Nghỉ cuối tuần
20 (T2)

Đi cơ sở
21 (T3)

- Thường trực HU tham dự Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Tỉnh giai đoạn 2013.2018;

- Chiều: Thường trực HĐND huyện khảo sát hoạt động của HĐND xã Kỳ Tân.
Văn phòng

HĐND-UBND
Đ/c Bảo-BT HU, CT HĐND
Xã Kỳ Tân

22 (T4)

- Sáng: Thường trực HĐND huyện khảo sát hoạt động của HĐND xã Nghĩa Đồng;

- Lễ trao thưởng GV, HS đạt thành tích cao ngành Giáo dục;

- Chiều: Thường trực HĐND huyện khảo sát hoạt động của HĐND Thị trấn.

Văn phòng

HĐND-UBND


Phòng GD&ĐT

Văn phòng

HĐND-UBND

Đ/c Bảo-BT HU, CT HĐND


Đ/c Thành-PCT

Đ/c Bảo-BT HU, CT HĐND

Nghĩa Đồng


Hội trường UBND huyện

UBND

Thị trấn

23 (T5)

Đi cơ sở
24 (T6)

- Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình nội dung:

+ Báo cáo kết quả thực hiện luân chuyển đảng viên, công chức.

- Tập huấn chữ ký số (lớp 1).

Phòng VHTT

Đ/c Thành-PCT

Huyện ủy mời
Hội trường

25 (T7)

Tập huấn chữ ký số (lớp 2).

Phòng VHTT

Đ/c Thành-PCT

Hội trường

26 (CN)

Tập huấn chữ ký số (lớp 3).

Phòng VHTT

Đ/c Thành-PCT

Hội trường

27 (T2)

Tiếp công dân định kỳ.

Ban tiếp dân

Đ/c Thành-PCT

HT TTDS

28 (T3)

Hội nghị triển khai chuyển đổi mô hình quản lý chợ nông thôn trên địa bàn, giai đoạn 2018-2020.

Phòng KT&HT

Đ/c Hoa- PCT

Phòng họp số 1

29 (T4)

Đi cơ sở
30 (T5)

Tổng kết 10 năm phòng, chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008-2018.

Phòng VHTT

Đ/c Thành-PCT

Hội trường

31 (T6)

Đi cơ sở
     


Nơi nhận:                                                         

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);                                                                             

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;                         

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.           


TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Dũng


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net