GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 12 năm 2018
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 12 năm 2018 (01/12/2018 10:47 AM)

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản suất vụ Đông; công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi;

- Kiểm tra công vụ; kiểm tra ATTP;

- Thẩm định xóm đạt chuẩn NTM;

- Triển khai Tổng kết công tác năm 2018, xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

- Tổ chức các hoạt động dịp Lễ Giáng sinh;

- Triển khai Tổng kết công tác năm 2018, ban hành Kế hoạch công tác năm 2019.

* Trong tháng có:

- Kỷ niệm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12);

- Ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày Hội QP toàn dân 22/12.


          II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018:


Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (T7)

Nghỉ cuối tuần
02 (CN)

Nghỉ cuối tuần
03 (T2)

- Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, chuyên môn;

- Chủ tịch họp tại UBND Tỉnh bỏ phiếu các xã NTM.

Các phòng chuyên môn

Văn phòngĐ/c Việt-CTUBND tỉnh


04 (T3)

- Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2019 gắn với tổ chức hội thảo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi;

- Làm việc với Đoàn Khảo sát Tôn giáo của Tỉnh.

Phòng

NN&PTNTPhòng Nội vụ

Đ/c Xuân-PCT
Đ/c Thành-PCT

Hội trường

UBND xã Nghĩa Hoàn


Phòng họp số 1

05 (T4)

- Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình nội dung:

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ; báo cáo tình hình mời gọi, thu hút đầu tư, XDCB năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH; dự toán NSNN, ngân sách Đảng năm 2019.

- Tập huấn công tác quản lý ĐTXD và đấu thầu trên địa bàn.
Phòng

TC-KH
Đ/c Hoa-PCT

Huyện ủy mời

  Hội trường

TT BDCT

06 (T5)

- Sáng: Họp Thường trực HĐND huyện.

- Chiều: Họp lãnh đạo UBND huyện.

Văn phòng


Văn phòng

Đ/c Bảo-BT


Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1


Phòng họp số 1

07 (T6)

- Sáng: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2018 (Văn phòng chuẩn bị);

+ BC kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (Phòng NN&PTNT chuẩn bị);

+ Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư xây dựng; công tác xúc tiến mời gọi đầu tư năm 2018, kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Thông qua Quy chế quản lý, điều hành KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị).

- Chiều: Kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Các phòng chuyên môn liên quan
Phòng Nội vụ,

Văn phòng

Đ/c Việt-CT


Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1


Phòng họp số 1

08 (T7)

Nghỉ cuối tuần
09 (CN)

Nghỉ cuối tuần
10 (T2)

- Tiếp công dân định kỳ;

- Họp HĐND tỉnh khóa XVII.

Ban tiếp dân

Văn phòng

Đ/c Thành-PCT

TTHU, TTHĐ

HT TTDS

11 (T3)

Họp HĐND tỉnh khóa XVII

Văn phòng

TTHU, TTHĐ


12 (T4)

Họp HĐND tỉnh khóa XVII

Văn phòng

TTHU, TTHĐ


13 (T5)

Họp nghe giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vụ việc trọng tâm, nổi cộm.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

14 (T6)

Hội nghị quán triệt NQ TW8Huyện ủy mời

15 (T7)

Nghỉ cuối tuần
16 (CN)

Nghỉ cuối tuần
17 (T2)

Họp BTV Huyện ủy: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy năm 2018.Huyện ủy mời

18 (T3)

Tọa đàm Noel năm 2018.

Phòng Nội vụ

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

19 (T4)

Họp nghe tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Phòng TC-KH

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

20, 21

 (T5, T6)

Họp HĐND huyện

Văn phòng

Đ/c Bảo-BT HU, CT HĐND

Hội trường

UBND huyện

22 (T7)

Nghỉ cuối tuần
23 (CN)

Nghỉ cuối tuần
24 (T2)

- Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình nội dung:

+ Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.Huyện ủy mời

25 (T3)

- Tiếp công dân định kỳ;

- Họp BCH Đảng bộ huyện. UBND huyện trình các nội dung:

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ; báo cáo tình hình mời gọi, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH; dự toán NSNN, ngân sách Đảng năm 2019;

+ Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;

+ Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN; báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban tiếp dân

Đ/c Thành-PCT

HT TTDS

26 (T4)

- Sáng: Hội nghị Tổng kết QP-AN năm 2018;

- Chiều: Hội nghị Tổng kết XDCS cụm ATLC-SSCĐ năm 2018 và ký kết liên tịch năm 2019

Ban CHQS huyện

Đ/c Bảo-BT

Đ/c Việt-CT

Hội trường UBND huyện

27 (T5)

- Sáng: Họp Hội đồng TĐKT huyện, tổng kết công tác TĐKT năm 2018; xét khen thưởng khối kinh tế;

- Chiều: Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành Quý IV năm 2018, triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2019.

Phòng Nội vụ
Văn phòng

Đ/c Việt-CT
Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1
Phòng họp số 1

28 (T6)

- Sáng: Hội nghị tổng kết công tác Nội chính, PCTN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019;

- HN tổng kết công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Chiều: Hội nghị Đảng ủy Quân sự phiên cuối năm.
Phòng

LĐTB&XH
 Đ/c Thành PCT

Huyện ủy mờiHội trường

TTVH


29 (T7)

Nghỉ cuối tuần
30 (CN)

Nghỉ cuối tuần
31 (T2)

Nghỉ Tết Dương lịch (đi làm bù vào thứ 7, ngày 05/01/2019)
               

Nơi nhận:                                                         

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);                                                                            

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;                        

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.          

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Dũng

 


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net