GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tình hinh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ năm 2014
 
Tình hinh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ năm 2014 (25/12/2014 10:31 AM)

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, Tân Kỳ đã gặp một số khó khăn như: Hạn hán, lốc xoáy, dịch bệnh, chính phủ cắt giảm đầu tư công, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân huyện nhà, kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể:

1. Trên lĩnh vực kinh tế:

Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,0%/KH 9-10% với tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.137.105 triệu đồng, tăng 9,9% và bằng 104% kế hoạch, so với năm 2010 tăng 44,2% . Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông lâm nghiệp giảm 2,26%, Công nghiệp-xây dựng tăng 0,75%; Dịch vụ tăng 1,51% so với 2013. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2014 ước 19,7 triệu/người/năm tăng 1,7 triệu đồng so với 2013 và tăng 9,2 triệu đồng so với 2010.

Về sản xuất nông lâm ngư nghiệp tiếp tục phát triển: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.320.902 triệu đồng, tăng 2,9% và bằng 98,7% kế hoạch trong đó: Nông nghiệp ước đạt 1.232.121 triệu đồng, tăng 2,5% và bằng 98,6% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực là 56.802 tấn, tăng 2,3% so với 2013 và bằng 98,5% kế hoạch; Diện tích cây mía là 6.567,6ha (so với đầu nhiệm kỳ tăng 2.220ha), trồng mới là 1.852ha; diện tích cao su hiện có 2.526ha, tăng 564ha so với 2010.

Chất lượng đàn gia súc được nâng lên, số lượng đàn bò tăng 7,1% (bò lai Sind tăng 8,5%); trâu tăng 4,2%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 9.181 tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác nuôi trồng ước đạt 1.830 tấn, tăng 5,2% với giá trị sản xuất là 22.671 triệu đồng tăng 7,5% so với 2013.

Trồng mới được 1.735 ha rừng tập trung bằng 124% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 40%/KH 40%, tăng 4% so với 2010

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là kết cấu hạ tầng; đến nay đã làm được 65/KH 81Km đường GTNT đạt 80% kế hoạch. Đặc biệt xã Nghĩa đồng đã được tỉnh công nhận xã nông thôn mới, và phấn đấu xã Tân phú đạt 19/19 tiêu chí trong năm nay, các xã khác tăng 1- 4 tiêu chí.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.726.711 triệu đồng, tăng 12,7% và bằng 104,7% kế hoạch, trong đó: công nghiệp-TTCN ước đạt 1.187.109 triệu đồng, tăng 14,2% và bằng 105,6% kế hoạch. Các sản phẩm tăng khá như: Đường tăng 24,7%; Cát tăng 12,6%; Sỏi tăng 11,1% so với 2013... So với năm 2010, đường tăng 122%, đá xây dựng tăng 45%.

Tổng nguồn vốn NSNN và TPCP đã được bố trí là 162.013 triệu đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, đã giải ngân được 131.091 triệu đồng, bằng 81% kế hoạch. Đã tổ chức khởi công 6 dự án với tổng nguồn vốn đã bố trí là 12.950 triệu đồng. Năm 2014 đã đầu tư được 36Km đường nhựa và đường bê tông, 5 Km kênh mương, hoàn thành và đưa vào sử dụng 12 phòng học. Công tác quản lý  đầu tư đã được chấn chỉnh từng bước đi vào nề nếp.

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 1.089.489 triệu đồng, tăng 14,8%, bằng 109% kế hoạch. Doanh thu ngành vận tải là 131.209 triệu đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; Tổng nguồn vốn tín dụng huy động ước đạt 590 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2013.

Hoạt động thu chi ngân sách bám sát nhiệm vụ đề ra, thu tại địa bàn cả năm  ước đạt 28.142 triệu đồng bằng 109% dự toán.

Công tác tài nguyên - môi trường: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động khai thác khoáng sản và xử lý các vấn đề môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

2. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt văn hóa xã hội ngày càng được cải thiện rõ nét. Chất lượng giáo dục được nâng lên, năm 2014 có 30 trường đạt chuẩn, tăng 2 trường so với 2013 và tăng 10 trường so với năm 2010. Công tác Y tế, dân số và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm nên trên địa bàn không có dịch xảy ra, đến cuối năm 2014 có 17 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng 5 xã so với 2013. Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi; Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2014 đạt 72,5%, tăng 1,5% so với 2013 và tăng 5,5% so với năm 2010, làng bản văn hóa đạt 56%, tăng 2,3% so với cùng kỳ và tăng 12% so với 2010. An sinh xã hội được đảm bảo, lao động việc làm được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, đã giải quyết việc làm được 2.291 người. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 đạt 11,96%, giảm 2,44% so với 2013 và giảm 20,7% so với năm 2010. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực, đạt kết quả, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài đã cơ bản chấm dứt.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2015

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Do đó, UBND huyện xây dựng một số chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 như sau:

          1. Chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 9 - 9,5% với tổng giá trị sản xuất là 4.561.800 triệu đồng.

- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng   : 3,0% - 3,5%

- Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng: 13,0% - 13,5%

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng       : 13,5% - 14,0%

- Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, ngư khoảng 35%; Công nghiệp xây dựng khoảng 26%; dịch vụ khoảng 39%.

- Thu ngân sách trên địa bàn                         : 32.379 triệu đồng

- Gía trị gia tăng bình quân đầu người           : khoảng 22-23 triệu đồng.

2. Chỉ tiêu xã hội:

- Mức giảm tỷ lệ sinh                                    : 0,3%o - 0,4%o

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2014         : 2-2,5%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng  : 16%

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm     : 7 trường

- Tạo việc làm mới                                       : 1.200 người

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo                         : 28%

- Xã chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm           : 3 xã

- Số bác sỹ/ 1vạn dân                                   : 3,9

- Trạm y tế xã có bác sỹ[1]                             : 15 xã

- Tỷ lệ gia đình văn hóa                                : 75%

- Tỷ lệ làng đạt văn hoá                                : 59%[2]

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế            : 72%

3. Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp VS: 87,5%

- Tỷ lệ che phủ rừng                                     : 41%

- Tỷ lệ  thu gom chất thải rắn ở đô thị           : 90,5%

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

          1. Phát triển kinh tế:

          a. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn: Tập trung chỉ đạo các sản phẩm mà huyện có lợi thế, như: Cây lúa 8.300 ha; Cây ngô là  4.000ha. Tăng diện tích trồng mía lên 7.000 ha, trong đó trồng mới 2000ha; trồng mới 1.400ha rừng sản xuất... Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng cánh đồng mẫu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đề án nâng cao chất lượng đàn gia súc; Chỉ đạo quyết liệt công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới... Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại tăng thêm 1-3 tiêu chí đủ tiêu chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, kiện toàn và thành lập mới 3-4 HTX

b) Công nghiệp-Xây dựng: Khắc phục khó khăn, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 13,0% - 13,5%, trong đó: công nghiệp-TTCN tăng 14,5% so với 2014. Tập trung chỉ đạo nhóm sản phẩm, như: đường tăng 6,9%, cát tăng 29%, đặc biệt là các sản phẩm mới như: Gạch Tuy Nen 30 triệu viên, gạch không nung 30 triệu viên,.., Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân chuyển đổi công nghề sản xuất gạch ngói, triển khai kế hoạch xóa bỏ lò ngói thủ công theo quy định.

c) Các ngành Dịch vụ: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 13,5% - 14,0%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 24%, vốn tín dụng huy động là 650 tỷ đồng, tăng 10% so với 2014.

d) Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 32.379 triệu đồng, tăng 15%. Đảm bảo yêu cầu chi, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách nhà nước.

e. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy hoạch các vùng đất sinh lời để đấu giá thu tiền sử dụng đất. Chỉ đạo giải quyết tốt về tranh chấp địa giới hành chính, chỉ đạo thu gom xử lý rác thải. Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn;

2. Lĩnh vực văn hoá xã hội:

Nâng cao chất lượng phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Chỉ đạo có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia, với tỷ lệ đạt 52,1%. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 90,9%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 16%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 13,8%;  Chỉ đạo xây dựng xã thiết chế văn hóa thông tin đạt chuẩn quốc gia đạt 36,4%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 75%. Tiếp tục tổ chức tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội, phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.200 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 28%, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2,0-2,5%. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ; Tập trung giải quyết và chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng và các vụ việc phát sinh.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tấn công truy quét các loại tội phạm, thực hiện tốt mục tiêu "3 yên, 3 giảm" đặc biệt là yên nông thôn, yên tôn giáo.
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net