GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2015
 
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2015 (25/12/2014 10:34 AM)

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Do đó, UBND huyện xây dựng một số chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 như sau:

          1. Chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 9 - 9,5% với tổng giá trị sản xuất là 4.561.800 triệu đồng.

- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng   : 3,0% - 3,5%

- Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng: 13,0% - 13,5%

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng       : 13,5% - 14,0%

- Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, ngư khoảng 35%; Công nghiệp xây dựng khoảng 26%; dịch vụ khoảng 39%.

- Thu ngân sách trên địa bàn                         : 32.379 triệu đồng

- Gía trị gia tăng bình quân đầu người           : khoảng 22-23 triệu đồng.

2. Chỉ tiêu xã hội:

- Mức giảm tỷ lệ sinh                                    : 0,3%o - 0,4%o

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2014         : 2-2,5%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng  : 16%

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm     : 7 trường

- Tạo việc làm mới                                       : 1.200 người

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo                         : 28%

- Xã chuẩn quốc gia về y tế tăng thêm           : 3 xã

- Số bác sỹ/ 1vạn dân                                   : 3,9

- Trạm y tế xã có bác sỹ[1]                             : 15 xã

- Tỷ lệ gia đình văn hóa                                : 75%

- Tỷ lệ làng đạt văn hoá                                : 59%[2]

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế            : 72%

3. Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp VS: 87,5%

- Tỷ lệ che phủ rừng                                     : 41%

- Tỷ lệ  thu gom chất thải rắn ở đô thị           : 90,5%

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

          1. Phát triển kinh tế:

          a. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn: Tập trung chỉ đạo các sản phẩm mà huyện có lợi thế, như: Cây lúa 8.300 ha; Cây ngô là  4.000ha. Tăng diện tích trồng mía lên 7.000 ha, trong đó trồng mới 2000ha; trồng mới 1.400ha rừng sản xuất... Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng cánh đồng mẫu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đề án nâng cao chất lượng đàn gia súc; Chỉ đạo quyết liệt công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới... Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại tăng thêm 1-3 tiêu chí đủ tiêu chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, kiện toàn và thành lập mới 3-4 HTX

b) Công nghiệp-Xây dựng: Khắc phục khó khăn, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 13,0% - 13,5%, trong đó: công nghiệp-TTCN tăng 14,5% so với 2014. Tập trung chỉ đạo nhóm sản phẩm, như: đường tăng 6,9%, cát tăng 29%, đặc biệt là các sản phẩm mới như: Gạch Tuy Nen 30 triệu viên, gạch không nung 30 triệu viên,.., Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân chuyển đổi công nghề sản xuất gạch ngói, triển khai kế hoạch xóa bỏ lò ngói thủ công theo quy định.

c) Các ngành Dịch vụ: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 13,5% - 14,0%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 24%, vốn tín dụng huy động là 650 tỷ đồng, tăng 10% so với 2014.

d) Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 32.379 triệu đồng, tăng 15%. Đảm bảo yêu cầu chi, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách nhà nước.

e. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy hoạch các vùng đất sinh lời để đấu giá thu tiền sử dụng đất. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm về tranh chấp địa giới hành chính. Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn;

2. Lĩnh vực văn hoá xã hội:

Nâng cao chất lượng phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Chỉ đạo có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia, với tỷ lệ đạt 52,1%. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 90,9%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 16%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 13,8%;  Chỉ đạo xây dựng xã thiết chế văn hóa thông tin đạt chuẩn quốc gia đạt 36,4%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 75%. Tiếp tục tổ chức tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội, phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.200 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 28%, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2,0-2,5%. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ; Tập trung giải quyết và chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng và các vụ việc phát sinh.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tấn công truy quét các loại tội phạm, thực hiện tốt mục tiêu "3 yên, 3 giảm" đặc biệt là yên nông thôn, yên tôn giáo. |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net